Algemene voorwaarden

Art. 1: Toepasselijkheid & conversie

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, tussen Dent Tool Company BV handelend onder de naam Dent Tool Company (hierna aan te duiden als: "de leverancier") en haar wederpartij, aanbiedingen en toekomstige (rechts)betrekkingen daaronder begrepen.
 2. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
 3. Eventueel overeengekomen van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen geven de wederpartij geen recht op toepassing van die bepalingen bij andere (rechts)betrekkingen.
 4. Indien op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. In dat geval blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 5. Door bestellingen via onze site te plaatsen stemt u in met de voorwaarden van deze Overeenkomst en u herbevestigt deze overeenkomst iedere keer als u gebruik maakt van nonpaints.nl. Wij raden u aan deze Overeenkomst af te drukken, te bewaren op een veilige plaats en deze steeds te raadplegen voordat u een transactie aangaat via nonpaints.nl. Wij wijzen u erop dat deze Overeenkomst van tijd tot tijd kan worden aangepast conform de procedure in artikel 1.3.
 6. De leverancier behoudt zich het recht voor de voorwaarden van deze Overeenkomst van tijd tot tijd te wijzigen en de aangepaste versie op de denttoolcompany.nl site te plaatsen. Wanneer wij hiertoe overgaan, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen op de homepage.
 7. De leverancier is gevestigd te Breda (Nederland) en bekend onder KvK - nummer 20106943. Iedere transactie wordt geacht plaats te vinden in Nederland.

Art. 2: Aanbiedingen & totstandkoming overeenkomst

 1. Elke aanbieding van de leverancier is vrijblijvend en dient als één geheel te worden beschouwd, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. Indien de wederpartij een opdracht plaatst, komt de overeenkomst eerst tot stand doordat de leverancier deze schriftelijk aanvaardt, dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt.
 3. Al dan niet in catalogi getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te beantwoorden.
 4. De leverancier is niet gehouden tot nalevering van eenmaal geleverde producten, indien deze producten uit de productie of het verkoopprogramma van de leverancier zijn genomen.

Art. 3: Prijzen

 1. Alle prijzen zijn af magazijn en exclusief omzetbelasting (BTW).
 2. Voor opdrachten worden een bijdrage in de vracht- cq orderkosten in rekening gebracht volgens de ten tijde van de uitvoering van de order daartoe bij de leverancier geldende regeling.
 3. Montage of installatiewerkzaamheden en voorzieningen zijn voor rekening van de wederpartij en worden separaat doorberekend.
 4. Wijzigingen in inkoopprijzen, loon en materiaalkosten, sociale en overheidslasten, vrachtkosten en andere kosten, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie geven de leverancier het recht de prijs te wijzigen. Wijzigt de leverancier de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst dan heeft de wederpartij het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden.
 5. Bij eventuele drukfouten op de website behouden leverancier en de wederpartij zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden.
 6. Indien de prijs van een product onjuist blijkt te zijn, heeft zowel de leverancier als de koper de mogelijkheid om voor de levering de overeenkomst te ontbinden, waarna beide partijen ontheven zijn van hun verplichtingen jegens elkaar rondom dit deel van de bestelling en eventueel reeds verrichte betalingen zullen worden gerestitueerd.

Art. 4: Levering, retournering & herroepingsrecht

 1. Levering vindt plaats af magazijn/leverancier, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.

4A: Herroepingsrecht

 1. Als de wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de 14 dagen bedenktermijn door middel van het modelformulier of via E-mail voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de leverancier.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag van melding, zendt de wederpartij op eigen kosten het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de leverancier. De wederpartij heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de wederpartij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de wederpartij het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 4. De wederpartij zendt het product terug met alle geleverde toebehoren en een kopie van het herroepingsformulier, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de leverancier verstrekte redelijke en duidelijke instructies
 5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de wederpartij.
 6. De wederpartij draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 7. Als de wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 8. Retourzendingen stuurt u afdoende verzekerd aan:
  Dent Tool Company
  Neerleepweg 6A
  4814 RS  Breda
  Nederland

4B: Verplichtingen van de leverancier bij herroeping

 1. Als de leverancier de melding van herroeping door de wederpartij op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. Via E-mail.
 2. De leverancier vergoedt alle betalingen van de wederpartij, inclusief eventuele leveringskosten, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de wederpartij hem de herroeping meldt. Tenzij de leverancier aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de wederpartij aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De kosten voor het retour zenden komen voor rekening van de wederpartij.
 3. De leverancier gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de wederpartij heeft gebruikt, tenzij de wederpartij instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de wederpartij.

4C: Uitsluiting herroepingsrecht

De leverancier kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de leverancier dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
 2. Producten welke niet in het assortiment zitten en door de leverancier speciaal besteld zijn voor de wederpartij.
 3. Volgens specificaties van de wederpartij vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de wederpartij, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Art. 5: Levertijd

 1. De overeengekomen levertijd is tussen 2 en 8 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Art. 6: Deelleveringen

 1. De leverancier is gerechtigd verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is de leverancier gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Art. 7: Transport & risico

 1. Indien de verkochte zaak door de leverancier of een door deze aangewezen vervoerder bij de wederpartij wordt bezorgd, is de zaak voor risico van leverancier van de aflevering af, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op de wederpartij. Artikel 4A is onverkort van toepassing.

Art. 8: Eigendomsvoorbehoud

 1. De door de leverancier geleverde zaken blijven het eigendom van de leverancier totdat de wederpartij de koopsom heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die de leverancier op de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in één of meer van zijn verplichtingen jegens de leverancier.
 2. Door de leverancier geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. In geval van doorverkoop is de wederpartij verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen.
 3. Het is de wederpartij niet toegestaan de zaken te verpanden of hierop enig ander recht te vestigen.

Art. 9: Betaling & zekerheid

 • Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: vooruitbetaling. Dent Tool Company kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
 • Van de overige betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authenticatie van de potentiële Koper, alsook autorisatie, is voldaan.
 • Facturen van de leverancier vooraf te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, op een door de leverancier aan te geven wijze.
 • Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening, korting of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 • Ingeval van niet tijdige betaling verkeert de wederpartij in verzuim en is hij rente verschuldigd ten bedrage van 1,5% per (gedeelte van de) maand met een minimum van de wettelijke rente per jaar.
 • Ingeval van niet tijdige betaling, liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of de leverancier hiervoor reeds heeft gefactureerd of voorfinanciering heeft plaatsgevonden en is de leverancier bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van de leverancier schadevergoeding te vorderen.
 • Ingeval van niet tijdige betaling worden de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
 • De leverancier is steeds gerechtigd om hetgeen hij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de wederpartij heeft te vorderen, te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van de wederpartij op de leverancier. Ingeval de vordering van de leverancier op de wederpartij nog niet opeisbaar is, maakt de leverancier van zijn verrekeningsbevoegdheid geen gebruik, tenzij op de tegenvordering van de wederpartij beslag wordt gelegd of daarop anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt zakelijk recht wordt gevestigd of de wederpartij zijn tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt. De leverancier zal de wederpartij indien mogelijk van tevoren in kennis stellen van het gebruik van zijn verrekeningsbevoegdheid.
 • De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van de leverancier terstond genoegzaam en in de door de leverancier gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is de leverancier gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten.
 • Indien de wederpartij aan een verzoek als bedoeld in het voorgaande lid niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen terstond opeisbaar.

Art. 10: Aansprakelijkheid

 1. Indien de leverancier toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen kan hij uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor de vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen de vergoeding voor de achtergebleven prestatie. De leverancier is niet aansprakelijk voor enige andere vorm van schade, waaronder begrepen: aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook:
  • Indirecte schade
  • Gevolgschade
  • Schade wegens gederfde winst
  • Vertragingsschade
  • Schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de wederpartij
  • Schade wegens door de leverancier gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vorm
 2. De aansprakelijkheid veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het factuurbedrag dat de leverancier in rekening heeft gebracht.
 3. Het recht van de wederpartij op boete of schadevergoeding ontstaat pas, indien de wederpartij na het ontstaan ervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk aan de leverancier heeft gemeld.
 4. Iedere aanspraak op betaling van een bedongen boete of op vergoeding van schade vervalt na verloop van een jaar na de gebeurtenis, waardoor de boete opeisbaar is geworden of de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt.
 5. De wederpartij vrijwaart de leverancier voor alle schade die de leverancier mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door de leverancier geleverde zaken.

Art. 11: Gebreken & klachttermijnen

 1. De wederpartij dient de geleverde zaken bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: A. of de juiste zaken zijn geleverd; B. of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met het overeengekomene; C. of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de wederpartij deze binnen 2 werkdagen schriftelijk aan de leverancier te melden.
 3. Niet zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 14 dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan de leverancier.
 4. Klachten over facturen dient de wederpartij binnen 5 dagen na factuurdatum schriftelijk te melden aan de leverancier.
 5. Indien de wederpartij geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.
 6. Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van één jaar na aflevering.

Art. 12: Garantie

 1. De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering als bedoeld in artikel 5.
 2. De garantie houdt in dat zaken, die materiaal en/of constructiefouten vertonen, naar keuze van de leverancier gratis worden hersteld dan wel vervangen, dan wel dat de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar worden gesteld of de betrokken zaken in zijn geheel worden vervangen, al naar gelang van en overeenkomstig de voor de betrokken zaken bij de leverancier geldende dan wel gebruikelijke regeling gerestitueerd. Een aldus vervangen dan wel teruggenomen zaak wordt (weer) eigendom van de leverancier en dient bij de leverancier te worden ingeleverd.
 3. Buiten de garantie vallen gebreken aan de zaken, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak.
 4. Het recht op garantie vervalt, indien de zaak verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan de zaak zijn verricht of aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van de zaak.
 5. Indien de wederpartij een beroep doet op een door de leverancier gegeven garantie, dient de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst door de leverancier van het beroep op garantie, de leverancier in staat te stellen de desbetreffende zaak te onderzoeken op een naar keuze van de leverancier te bepalen plaats, bij gebreke waarvan de wederpartij geen rechten kan ontlenen aan de garantie, tenzij de gedraging of het nalaten van de wederpartij een verval van diens rechten op garantie niet zou rechtvaardigen.
 6. Indien de leverancier onder de garantie materiaal en/of constructiefouten heeft laten herstellen of de desbetreffende zaak heeft vervangen, is hij van zijn garantieverplichtingen volledig gekweten en zal hij niet tot enige verdere (schade)vergoeding zijn gehouden, tenzij schade voortvloeit uit opzet of grove schuld van de leverancier of zijn leidinggevend personeel, of aansprakelijkheid van de leverancier voortvloeit uit Titel 3 Afdeling 3 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Evenmin kan de wederpartij op grond van de gebleken materiaal en/of constructiefouten ontbinding van die overeenkomst vorderen, tenzij in redelijkheid van de wederpartij niet kan worden verwacht dat hij de overeenkomst in stand laat.

Art. 13: Ontbinding overeenkomst

 1. Indien de wederpartij niet, niet tijdig, of niet behoorlijk aan enige verplichting uit een overeenkomst met de leverancier voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling van de wederpartij of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is de leverancier, na de wederpartij schriftelijk in gebreke te hebben gesteld, gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd zijn verder toekomende rechten de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In die gevallen zijn alle vorderingen die de leverancier op de wederpartij mocht hebben terstond volledig opeisbaar.

Art. 14: Overmacht

 1. Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan de leverancier zijn toe te rekenen. Hieronder zullen indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van de leverancier, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van de leverancier, een algemeen gebrek aan voor het totstandkomen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan de leverancier afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in en uitvoerverboden.
 2. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
 3. Indien de overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De leverancier is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

Art. 15: Toepasselijk recht & bevoegde rechter

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de leverancier en de wederpartij is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de leverancier en de wederpartij die behoren tot de competentie van de arrondissementsrechtbank worden bij uitsluiting beslecht door de rechter van de plaats van vestiging van de leverancier, tenzij de leverancier als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon of vestigingsplaats van de wederpartij.

Art. 16: Persoonsgegeven & privacybeleid

 1. Gebruik van Persoonsgegevens. Persoonsgegevens, zoals contactgegevens en betalingsgegevens die door u zijn opgegeven, worden door ons uitsluitend gebruikt om de transactie te kunnen faciliteren of te onderzoeken.
 2. Privacy Beleid. Het Privacy Beleid van de leverancier maakt onderdeel uit van deze Overeenkomst en door deze algemene voorwaarden te accepteren, stemt u tevens in met de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zoals beschreven in het Privacy Beleid. De leverancier zal persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden of verstrekken aan anderen dan vermeld in het Privacy Beleid, tenzij u de leverancier daarvoor toestemming hebt gegeven.